Institute for Modern Music Education

Institut za moderno muzičko obrazovanje

 

Oblasti rada Instituta za moderno muzičko obrazovanje

 • Istraživanje i razvoj koncepcija i materijala za muzičko-pedagošku nastavnu
  praksu.
 • Izdavanje, proizvodnja i prodaja muzičko-pedagoške nastavne literature.
 • Obuka i usavršavanje muzičkih pedagoga i vaspitačica za rano muzičko
  obrazovanje i instrumentalnu grupnu nastavu za djecu i starije odrasle i
  sl. u oblastima
  • Didaktika i metodika ranog muzičkog obrazovanja

  • Didaktika i metodika instrumentalne grupne nastave

  • Komunikacija

 

U život sa muzikom

Trudni ste - srdačno čestitamo !

Za Vas počinje jedno novo i uzbudljivo životno doba. Kroz Vašu glavu prolaze mnogobrojne misli. Radujete se Vašoj bebi, ali tu su i nejasnoće i mnoga pitanja.

Tu niste sami.

„U život sa muzikom“ je jedan novi i jedinstveni program za Vas i Vaše dijete. U knjizi koja sadrži CD pronaći ćete prekrasne nove i tradicionalne pjesme i djeci prikladne stihove o zajedničkom životu majke i djeteta.

Informacije o trudnoći i o razvoju Vaše bebe pomoći će Vam, prije svega, da se Vi i Vaša beba svjesno pripremite na za život poslije rođenja. Uživajte u harmoničnoj i opuštenoj trudnoći uz odmjerenu kombinaciju muzike, vježbe pokreta, koncentracije i meditacije. Emocionalni život Vašeg djeteta ne počinje tek rođenjem, nego mnogo ranije. Prenatalne impresije su veoma duboke i prate nas čitav život.

Naše emocije, misli i postupci su usko vezani sa našim spoznajama prije rođenja. Vaše dijete osjeća privrženost već u utrobi majke i to pogoduje njegovom tjelesnom, emocionalnom i duhovnom razvoju.

Rano muzičko obrazovanje

 

"Max & Mia"

„Max & Mia“ je jedan koncept za rano muzičko obrazovanje od rođenja pa sve do četvrte godine života. Središte koncepta čini cjelokupni razvoj djeteta i razvoj njegovog muzičkog potencijala.

U grupama koje čine roditelji i djeca učvršćuje se veza čovjeka i muzike i jača odnos roditelja i djece.

Na razvojno psihološki strukturiran i djeci prilagođen način inspirišu se roditelji i djeca da otkriju nešto novo, vlastito tijelo, da dožive zvukove i radost i da obogate svoju komunikaciju muzičkim aktivnostima.

Cilj: „Muzika postaje jezik“

U skladu sa starosnom strukturom ciljevi se u ovoj starosnoj grupi slijede najprije uopšteno. U centru je očekivanje da se putem različitih ponuda aktiviraju sva čulna opažanja i kanali učenja i da se senzomotoričkim iskustvima djeci i roditeljima približi fascinirajući svijet muzike.

Muzika
 • se razvija kao sredsvo komunikacije
 • razvija interakciju između roditelja i djece
 • učvršćuje vezu između roditelja i djece

U knjizi „Max i Mia – U život sa muzikom“ obrađuju se, ponavljaju i proširuju glavne teme iz programa za trudnice (npr. buđenje, milovanje, maženje, tjelesni kontakt, kupanje, hranjenje, spavanje, rođendan itd.). Muzički aspekti slušanje, pjevanje i osjećaj su u središtu aktivnosti.

Radnje kao npr. igra sa maramama, loptama, pljuskanje u bazenu, mirisanje biljaka i mirisnih predmeta, posmatranje knjiga predstavljaju čulna opažanja koja se ne odnose na muziku.

Stihovi pokreću roditelje i djecu na zajedničke aktivnosti koje se mogu doživjeti u vezi sa muzikom.

Pjesmama i ritualima (npr. uz pozdravnu pjesmu) uče roditelji i djeca kako da se izlože djelovanju muzike i uspostave prelaz iz svakodnevnice u čas. Roditelji i djeca se pripremaju za čas. Muzika, oslovljavanje, tjelesni kontakt i zajednička igra roditelja i učiteljice stvaraju atmosferu punu povjerenja, pomažu djetetu da izgradi veze koje mu omogućavaju da izdvoji svako događanje i da ga uz osjećaj sigurnosti istražuje i u njemu uživa.

Senzomotoričke vježbe se uvode na raznim mjestima nastavnog časa i stimulišu djecu na istraživanje okoline i uspostavljanje kontakta.

Das „Slobodno otkrivanje“ je dio svakog nastavnog časa i djeci nudi mogućnost da doživljeno i ponuđeno istražuju na lično odabranom nivou učenja. Djeca odlučuju samostalno i bez uticaja roditelja i učiteljice da li se u ovoj fazi nastavnog časa žele baviti nekim instrumentom ili će pritom radije posmatrati drugu djecu.

Kod vježbe „BaBaBa-Appel“ učiteljica oponaša šumove i zvukove djece u prostoru. Ona ponavlja njihova izražavanje na istoj visini tona i imitira događaj. Djeca na to reaguju, počinje „razgovor“ na koga učiteljica nanovo reaguje (odgovara). Djeca reaguju na ponašanje učiteljice i na akustične reakcije druge djece, djeca postaju zaintresovanija i odvažnija. Na ovaj način djeca primjenjuju sebi svojstvenuju komunikaciju, doživljavaju mogućnost da se javljaju tj. da sa svojim vršnjacima i sa učiteljicom „ razgovaraju“. To podstiče razvoj jezika i neverbalnu komunikaciju.

Ovaj program za period od 1 do 2,5 godina slijedi cilj „Muzika je jezik“.

Max i Mia doživljavaju zajedno sa djecom šta se sve muzikom može izraziti i doživjeti.

Dok su u knjizi „Max i Mia – U život sa muzikom“ naročito aktivni roditelji i učiteljica, sada se sve više podstiču djeca da budu aktivni. Cilj je stvaranje uslova za razvoj konkretnih muzičkih sposobnosti i da se kao muzičko izražajno sredstvo svjesno koriste muzički aspekti ( dinamika, tempo, dužina tona) kao i pjevanje na slogove solmizacije.

Od 2,5 pa sve do 4 godine cilj glasi „Muzika kao jezik“.

Zajedničko pjevanje, izgovaranje stihova i posmatranje ilustracija u nastavnim knjigama, slušanje i prikazivanje priča koje doživljavaju Max i Mia podstiču muzičku sposobnost izražavanja, stimulišu dječju fantaziju i njihovu jezičku izražajnu sposobnost. Suštinu predstavlja dječja radost i uživanje u vlastitom sviranju; svaki nastavni čas postaje muzički doživljaj.

Pjevanje praćeno pokretom i tjelesnim kontaktom razvija emocionalne sposobnosti, bliskost i nježnost.

Bavljenje muzičkim aspektima kao metar, struktura, artikulacija, ponavljanje poznatih melodija (npr. sa novim tekstom), otkrivanje vlastite muzike uz tekstove i priče prate i podstiču djecu na putu ka našem cilju „Muzika postaje jezik“. Za djecu muzika već postaje samo po sebi razumljivo sredstvo komunikacije, sve se više razvija njihov muzički sluh i jača sposobnost jezičkog izražavanja.

“ U ovom programu se dalje razvija i slijedi cilj „Muzika kao jezik“.

Od četvrte godine života nastavlja se započeto muzičko obrazovanje programom „Max i Mia u Čudesnom Svijetu Muzike“ i počinje priprema za buduću nastavu instrumenta od šeste godine života.

Program „Čudesni Svijet Muzike“ mogu da predaju muzičari i muzički pedagozi svaki sa svojim glavnim instrumentom.

Nakon dvogodišnje nastave djeca stiču

 • • osnovni uvid u muzičku kulturu svog okruženja,
 • • elementarne muzičke sposobnosti kao čitanje nota, diferencirano slušanje tonskih visina, prepoznavanje harmonija i ritmičkih struktura,
 • • mogućnost da otkriju svoj željeni instrument i dobru pripremu za buduću nastavu instrumenta.

Instrument sa tipkama spada u programu „Max i Mia u Čudesnom Svijetu Muzike“ u osnovnu opremu nastavnog prostora, služi u prvom redu kao „alat za učenje“, a ne za to da se djeca namjenski i prerano navode na insrument sa tipkama – naprotiv: u toku programa „Max i Mia“ upoznavaju djeca neprestano različite muzičke instrumente kako bi dobili priliku da razvijaju vlastite sklonosti i interese.

Instrumentalna nastava

Nastavnici stalno nastoje da za svoje učenike poboljšaju process nastave i učenja. Sva didaktička I metodska razmišljanja usmjerena su ka tome da se ispunjavaju želje i ciljevi ucenika ida se stalno jača njihova motivacija za sviranje na instrumentu. Instrumentalna grupna nastava predstavlja za nas “ pedagošku normalnu situaciju ; pojedinačna nastava dolazi prioritetno za podučavanje manje sposobnih ili vrhunski obdarenih učenika.

Kombinovana nastava kao moguća alternativa instrumentalnoj grupnoj nastavi povezuje grupno- dinamicke aspekte instrumentalne grupne nastave sa individualno oblikovanim procesom učenja. U otvorenoj grupnoj nastavi rade učenici sa različitim ciljevima i predznamnjima istovremeno i zajednički na jednom muzičkom komadu.

Institut For Modern Music Education sarađuje sa nastavnicima i docentima koji imaju dugogodišnje uspješno iskustvo sa otvorenom instrumentalnom grupnom nastavaom i nude svoje znanje putem naših seminara za dalje usavršavanje. Naši nastavni materijali su u potpunosti razrađeni i koncipirani za otvorenu instrumentalnu grupnu nastavu. Uz pomoć ove nastavne literature i posjećivanjem naših conmusica seminara za usavršavanje osposobljavaju se nanši muzički pedagozi da uspješno izvode otovrenu instrumentalnu grupnu nastavu.

 

Nastavnici Instituta za moderno muzičko obrazovanje